معین ؋

عـــلان_کـــاریــابــی

#اعـــلان_کـــاریــابــی #مـــعـلــم_از_طــبــقــه_ذکـــور_و_انــــاث. #کــــــارجــــویــان_عــــزیـــــز_فــــرصـــت_را_ازدســت_نــدهـــیــد! #بــــــا_مـــــــــآ_بـــــه_تــمــاس_شـــویـــد. #شـــــمـاره_تــمـــاس :0731131919 #واتـــــــســــــاپ :0731131919 #آدرس_ما : شهرنو،چهاراهی انصاری نزدیک به سنترال هوتل، کابل افغانستان