از 20تا60 هزار افغانی ؋

یخچال و سرد خانه

تولید کننده انواع و اقسام یخچال های صنعتی فریرز قصابی لبنیات وسرد خانه خورد کلان
25تا 60هزار افغانی ؋

یخچال

تولید کننده غنواع اقسام یخچال های فریز