10000 افغانی ؋

کمپیوتر لپ تاپ

مشخصات دارای ۳۲۰ جی بی هارد دسک ۸ جی بی رم ۲،۷۰ ghz پروسیسر کور ای ۵ با اندک جور امد