4000 افغانی ؋

تــلــویــزیــونــLEDفــروشــیــبـ

تــلــویــزیــونــLEDفــروشــیــ بــا قــابــلــیــت هاے ذیــل 24(انــجــ) فــلــشــ ویــجــے آه (ڪــمــپــیــوتــر) اچــدے مــا(مــاهواره) تیــویــ(تــلــویــزیــونــ) بــاندمــیــخــوره جــنــس لــیــلــامــے اســتــ قــیــمــت 4000 ام دیــوارے اســت ام پــایــه دار […]