4000 افغانی ؋

تــلــویــزیــونــLEDفــروشــیــبـ

تــلــویــزیــونــLEDفــروشــیــ بــا قــابــلــیــت هاے ذیــل 24(انــجــ) فــلــشــ ویــجــے آه (ڪــمــپــیــوتــر) اچــدے مــا(مــاهواره) تیــویــ(تــلــویــزیــونــ) بــاندمــیــخــوره جــنــس لــیــلــامــے اســتــ قــیــمــت 4000 ام دیــوارے اســت ام پــایــه دار […]
ماهواره 1200AF و تلويزيون smart 17000Af ؋

ماهواره Premium

ماهواره Premium دوعدد كنترول قابليت باز كردن كانال هاي كارتي محصولي از كشور دوبي تلويزيون Starsat محصولي از كشور دوبي و قابليت اتصال با مبايل […]