11000 افغانی ؋

گــــوشــــےC9Poro

ســــلــــام خــــدمــــت همــــه عــــزیــــزانــــ. همــــےگــــوشــــےC9Poro بــــا گــــوشــــڪــے بــــفــــروش مــــیــــرســــد. مــــشــــخــــصــــاتــــ. 64gbحــــافــــظــــه رمــــ6gb نــگــهداریــبــرق گــوشــڪــے تــا 7الــیــ8ســاعــتــ بــــدون ڪــارتــــن و لــــوازمــــ.قــــیــــمــتــــ11,000بــاڪــمــــےجــــور آمــــد. خــــریــــدارعــــزیــــزبــــه ایــــن شــــمــــاره تــــمــــاس […]
8000 افغانی ؋

فروش گوشی A10S

فروش گوشی A10S 32GB حافظه 2 رم باطری ۴۰۰۰ دارای قفل چهره ،واثر انگشت بدون زدگی و کدام خش ٪ ۱۰۰ ضمانت کار بدون کارتن […]