از 1800 تا 400۰ ؋

منقل گازی دیزاین جدید

منقل گازی دیزاین جدید ثابت اوتومات ..میتوانین کبل,ماهی ,کیک وغیره چیز ها را در داخلش پخته میتوانید …قیمت.4000 افغانی دیگه دیزایت ها ره داریم تا […]