قیمت مبل ها 25000 افغانی و یک جوره قالین 2400۰ ؋

دوسیت مبل و یک جوره قالین

فروش دو سیت مبل هر سیت هفت نفره همراه سه میز قیمت ۲۵۰۰۰ ویک جوره قالین ۷۰۰شانه کامل نخ نونو قیمت هردو قالین ۲۴۰۰۰ جورامد […]
قیمت ثابت ۷۰۰۰ ؋

یک دانه بخاری ترکی

یک دانه بخاری ترکی که زمستان گزشته خریده بودم فقط برای یک ماه استفاده شده کاملآ جدید و از تمام کار کردش ضمانتی است. وسایل […]