2500۰ ؋

موترسکیل چارجی وهم دارای بایسکیل میباشدبدون مصرف چیزانتیک وبدون عوارض

موترسکیل چارجی میباشدوبایسکیل هم میشه استفاده کرددریک چارج ۴۰ کیلومترمصافه راطی میکند درضمن بدون عوارض میباشددارای قفل مخفی درعقب تایر وریموت کنترول نیزمیباشدبرای معلومات بیشربه […]